Get Adobe Flash player

Счетоводни услуги

Счетоводните услуги, които предоставяме са:
АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
• Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
• Съставяне на вторични счетоводни документи;
• Изготвяне и представяне в НАП на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител;
• Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
• Съставяне на амортизационен план за дълготрайни материални активи;
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
• Изготвяне на годишни финансови отчети;
• Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за НСИ.
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ
• Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори и допълнителни споразумения;
• Изготвяне на граждански договори и служебни бележки;
• Изготвяне на ведомости за заплати
• Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета;
ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И ЗАЩИТА
• Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗО;
• Консултации относно легално оптимизиране на данъците;
• Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
• Следене на сроковете за данъци и подаване на декларации;
• Изготвяне и представяне на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред НАП.